Algemene Voorwaarden

Huisregels van Nagelstudio ’t Naegelke Venlo en Reuver

Nagelstudio's ‘t Naegelke Venlo en Reuver hanteren een aantal standaard 
huisregeltjes. Het ziet er misschien zakelijk uit, maar voor een goed en prettig verloop
en uitvoering van de werkzaamheden is het belangrijk dat u hiervan op de hoogte 
bent. Bij het aangaan van een afspraak gemaakt persoonlijk of telefonisch gaat u ook 
akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.

1. Hygiëne

Meer dan 80% van alle door infecties veroorzaakte ziektes worden door de handen overgedragen. 

Hoge hygiënische maatstaven zijn daarom van enorm belang.

Daarom zijn in de salon de volgende regels van toepassing: 

 • Er mag niet gerookt worden. 
 • De handen worden gedesinfecteerd voor de behandeling. 
 • Er worden schone instrumenten gebruikt en na gebruik worden deze opnieuw gedesinfecteerd. 
 • Iedereen heeft haar eigen personal box, dit wil zeggen dat iedereen haar eigen set vijlen heeft die ook niet bij iemand anders gebruikt worden. Zo houden we de hygiëne optimaal.

Al deze handelingen garanderen u dat u in een schone, veilige salon met een gerust hart de mooiste nagels kunt laten maken.

2. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen 
Nagelstudio's ‘t Naegelke Venlo en Reuver en een cliënt waarop de nagelstudio's deze
voorwaarden van toepassing hebben verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet 
door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 
uur voorafgaande aan de afspraak aan Nagelstudio's ‘t Naegelke Venlo en Reuver 
persoonlijk of telefonisch melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig 
nakomt, mogen Nagelstudio's ‘t Naegelke Venlo en Reuver het gehele honorarium 
voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. 

4. Inspanningen nagelstudio
Nagelstudio's ‘t Naegelke Venlo en Reuver zullen de behandelingen naar beste inzicht
en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op 
grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Nagelstudio's ‘t 
Naegelke Venlo en Reuver zullen zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt 
inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de 
behandeling. Actuele prijslijst zijn aanwezig in de studio's.

5. Betaling
Nagelstudio's ‘t Naegelke Venlo en Reuver vermelden alle prijzen van 
behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio's. De gemelde prijzen zijn 
inclusief btw. Nagelstudio's ‘t Naegelke Venlo en Reuver vermelden prijswijzigingen 
30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio's. Aanbiedingen in 
advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De 
cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en 
eventuele producten contant te voldoen, betaling met pin is niet mogelijk.

6. Geheimhouding
Nagelstudio's ‘t Naegelke Venlo en Reuver zijn verplicht tot geheimhouding van alle 
vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. 
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit 
voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond 
van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Nagelstudio's ‘t Naegelke 
Venlo en Reuver verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Nagelstudio's ‘t Naegelke Venlo en Reuver zijn niet aansprakelijk voor schade, van 
welke aard ook, ontstaan doordat de nagelstudio's zijn uitgegaan van door de cliënt 
verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke 
aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
De nagelstudio's zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van 
persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio's.
Tevens zijn Nagelstudio's ‘t Naegelke Venlo en Reuver niet aansprakelijk voor 
eventuele gezondheidsschade voortkomende uit een behandeling (bijv. allergie of 
andere pathologieën van welke aard dan ook).

8. Garantie
Nagelstudio's ‘t Naegelke Venlo en Reuver geven de cliënt een week (7 dagen) 
garantie op een nieuwe set acrylnagels. In deze garantieweek worden maximaal 2 
acrylnagels kosteloos gerepareerd. Op overige behandelingen ( lakken, Shellac, 
manicures, verstevigingen, e.d.) wordt geen garantie gegeven.
Deze garantie op een nieuwe set acrylnagels vervalt indien:

 • De cliënt de acrylnagels heeft laten onderhouden door derden.
 • De acrylnagels van de cliënt ondanks de negatieven adviezen van Nagelstudio's ‘t Naegelke Venlo en Reuver te lang zijn (maximaal 1/3 tip, 2/3 nagelbed).
 • De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
 • De cliënt de acrylnagels heeft afgebeten of opzettelijk heeft afgebroken.
 • De cliënt andere producten dan de door Nagelstudio's ’t Naegelke Venlo en Reuver geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de acrylnagels.
 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de acrylnagels, zoals beschreven in de adviesfolder en op niet heeft opgevolgd.
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

Tevens vervalt de garantie bij verkeerd gebruik, zwangerschap, medicijngebruik, 
ziekte, slechte thuisverzorging en plaatsing bij leeftijd onder de 18 jaar.
Let op: Er kan geen garantie worden gegeven bij nagelbijters. 

9. Beschadiging & diefstal
Nagelstudio's ‘t Naegelke Venlo en Reuver hebben het recht van de cliënt om een 
schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten 
beschadigt. Nagelstudio's ‘t Naegelke Venlo en Reuver melden diefstal altijd bij de 
politie.

10. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de studio's behoorlijk te gedragen volgens algemeen 
aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk 
gedrag blijft vertonen, hebben Nagelstudio's ‘t Naegelke Venlo en Reuver het recht de
cliënt de toegang tot de salons te weigeren zonder opgaaf van redenen.10. Recht
Op elke overeenkomst tussen Nagelstudio's ‘t Naegelke Venlo en Reuver en de cliënt 
is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore 
van de Kamer van Koophandel te Venlo. In geval van uitleg van de inhoud en 
strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds 
bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die goldt ten
tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.